//[SK] Smernica o protispoločenskej činnosti

[SK] Smernica o protispoločenskej činnosti

 

Zodpovedná osoba pre účely podávania oznámení protispoločenskej činnosti pre IT-Impulse s.r.o.:

 

JUDr. Attila Nagy, advokát

Advokátska kancelária Nagy&Zachveja

Štúrova 11, 811 02 Bratislava

Tel.: +421-2-20712150

Fax: +421-2-20711124

E-mail: nagy@nrlegal.sk

 

Prosíme zasielať s popisom NEOTVÁRAŤ OZNÁMENIE

 

Spôsoby oznamovania protispoločenskej činnosti:

Podľa čl. IV internej smernice č. 002/D/2019 (viď link na plné znenie smernice nižšie), článku IV:

 

Článok IV

Spôsob podávania oznámení

 Oznamovatelia môžu oznámenia podávať nasledovnými spôsobmi:

  1. písomne na adresu: Advokátska kancelária Nagy&Zachveja s.r.o. s označením zodpovednej osoby: JUDr Attila Nagy, advokát a s popisom „NEOTVÁRAŤ OZNÁMENIE“ alebo
  2. prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: nagy@nrlegal.sk alebo
  3. ústne do zápisnice spísanej prostredníctvom zodpovednej osoby. Zápisnicu o podanom oznámení oznamovateľ potvrdí svojím podpisom.
    • Prijatie oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty je zodpovedná osoba povinná oznamovateľovi potvrdiť.
    • Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti spôsobom podľa bodu 4.1 písm. b) je nepretržite prístupné zamestnancom zamestnávateľa.

IT_Impulse_INT_smernica_protispolocenska_cinnost

 

2019-09-17T16:14:37+01:00